Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Nya riktlinjer för informationshantering och arkiv i Region Stockholm från och med årsskiftet

Vid sitt novembermöte beslutade regionfullmäktige att anta förslaget på nya riktlinjer för informationshantering och arkivPDF. Det nya styrdokumentet träder ikraft den 1 januari 2020 och ersätter då Stockholms läns landstings dokument- och arkivreglemente.

Regionarkivet har arbetat fram de nya riktlinjerna under flera år och det är med stor glädje vi nu snart kan börja tillämpa dem. Detta styrdokument innehåller de grundläggande och generella reglerna för regionens informations- och arkivhantering. De kommer att specificeras i anvisningar för till exempel bevarande och gallring, leveranser och arkivorganisation och dessa kommer att utfärdas av arkivmyndigheten, kulturnämnden, i enlighet med vad som regleras i riktlinjerna.

 

Regionarkivet arbetar också vidare med att utveckla och utöka Vägledning för arkiv- och informationshantering. Även andra typer av styrande och stödjande dokument, till exempel rutiner och checklistor, kan komma att ingå i den styrning och rådgivning ska underlätta myndigheternas arbete inom området. De föreskrifter och råd som idag gäller kommer efterhand att ersättas men gäller tills annat meddelas.

Senast uppdaterad den