Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Ny bevarande- och gallringsplan för ekonomihandlingar

Kulturnämnden har antagit en uppdaterad bevarande- och gallringsplan för ekonomiinformation. Planen innehåller nu kortare gallringsfrister för flera typer av räkenskaper och några nya handlingstyper.

  • De handlingstyper som tidigare har haft en gallringsfrist på 10 år får fr.o.m. räkenskapsåret 2019 gallras efter 7 år.
  • Följesedlar får i vissa fall gallras vid inaktualitet.
  • Följesedellistor är en ny handlingstyp som kan gallras efter två år.
  • Beslut om attest är en ny handlingstyp som ska bevaras för framtida kontroll och forskning.
  • Förteckningar över attestbehöriga är en ny handlingstyp som kan gallras vid inaktualitet eftersom beslut om attest bevaras.
  • Likviditetsprognoser som upprättas lokalt inom den egna myndigheten får gallras efter två år. Den årliga koncernsammanställningen ska fortsatt bevaras.
  • Budget får ett förtydligande i anmärkningsfältet att handlingstyperna även gäller per ansvarsområde (kostnadsställe) då det förekommit oklarheter kring detta.

Planen gäller från den 23 oktober 2019. De generella bevarande- och gallringsplanerna hittar du under För Region Stockholm / Föreskrifter.

Senast uppdaterad den