Region Stockholm Regionarkivet

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

GDPR och arkiv, måste allt gallras nu?

Från den 25 maj gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR) för samtliga länder inom EU. I samband med det upphör personuppgiftslagen att gälla.

GDPR kompletteras med en svensk dataskyddslagstiftning som beslutas av riksdagen under våren 2018.

 

En allmän princip i GDPR är att personuppgifter inte ska sparas längre än nödvändigt. GDPR slår samtidigt fast att uppgifter får sparas för arkivändamål av allmänt intresse. Detta innebär att arkivlagens bestämmelser om att bevara arkiv för rättskipningen och forskningens behov har företräde framför GDPR.

 

Bra att veta om GDPR, arkiv och gallring.

Senast uppdaterad den 6 december 2018