Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Privata vårdgivare

Patientdatalagen tillåter inte att Regionarkivet övertar patientjournaler från privata vårdgivare. Detta oavsett om vårdgivaren har ett avtal med regionen eller inte.

Det enda undantaget är om Inspektionen för vård och omsorg (IVO) fattar beslut om att arkivet ska omhändertas enligt Patientdatalagen 9:1. Att ett entreprenadavtal med regionen upphör är inte grund för omhändertagande.