Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Vad är en handlings-/informationstyp?

En handlings-/informationstyp är exempelvis en policy, en riktlinje, ett tjänsteutlåtande, ett protokoll eller en skrivelse. Handlingstypen protokoll kan avse protokoll från olika nivåer t.ex. protokoll från en nämnd, en ledningsgrupp, en avdelning/enhet eller från ett projekt.

Senast uppdaterad den 23 april 2020