Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Hur ska en handlings-/informationstyp anges i hanteringsanvisningarna?

Hanteringsanvisningarna ska redovisa vilka handlingstyper som finns i en process och hur de ska hanteras. Eftersom handlingstyperna hanteras olika i olika processer behöver de specificeras. I kolumnen ”handlingstyp” bör det i en process anges ”Nämndprotokoll” och i en annan ”Protokoll från ledningsgruppen”, ”Protokoll från enhetsmöten” eller ”Upphandlingsprotokoll”.
Skrivelser kan innehålla en mängd olika information och därför hanteras på olika sätt. Det behöver därför anges om skrivelsen som avses i processen t.ex. är ett tjänsteutlåtande eller en riktlinje. Det ska i hanteringsanvisningarna inte råda någon tveksamhet vilken handling/information som avses. 

Senast uppdaterad den 23 april 2020