Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Behövs det vid varje handlingstyp hänvisas till en specifik gallringsplan?

I hanteringsanvisningarna ska det framgå med vilket stöd handlingar/information gallras. I kolumnen ”Hänvisning till gallringsbeslut eller lagrum” anges bevarande- och gallringsplaner med namn och förskriftsnummer. Det är även bra att ange vilken version planen har, men detta är inget krav.

Senast uppdaterad den 23 april 2020