Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Samråd med Regionarkivet

Ett samråd med Regionarkivet ska alltid hållas när en myndighet planerar att


Så här går samrådsprocessen till

  • Myndigheten skickar in en framställan med en begäran om, till exempel gallring, och som innehåller ett beslut till Regionarkivet för tillstyrkan/samråd. Mallar för samråd finns längst ner på sidan.


  • Framställan/beslutet ska vara undertecknat av arkivansvarig, eller av den som arkivansvarig delegerat sin rätt att underteckna samrådsärenden till. En kopia på delegationsbeslutet ska skickas in till Regionarkivet.


  • Senast tre arbetsdagar från det att samrådsärendet kommit in till Regionarkivet får myndigheten besked om vem som handlägger ärendet och vilket diarienummer det fått.


  • Eventuella frågor och svar utbyts och kompletteringar sker.


  • Under förutsättning att Regionarkivet tillstyrker framställan träder beslutet i kraft.


  • Myndigheten kommunicerar och verkställer beslutet inom den egna verksamheten.


Ett samråd mellan en myndighet och Regionarkivet resulterar alltid i ett beslut. Beslutet träder i kraft under förutsättning att Regionarkivet tillstyrker myndighetens begäran. Det är myndigheten som initierar samrådet genom att skicka in ett förslag till beslut till Regionarkivet.