Region Stockholm Regionarkivet

Skapa, förvalta och förvara information

Myndighetens handlingar/information ska hanteras på rätt sätt under hela dess livscykel.

Information som ska bevaras ska framställas, hanteras och förvaras på ett sådant sätt att arkivlagstiftningens och regionarkivets krav uppfylls. Kraven syftar till att säkerställa att informationen är läsbar och begriplig för all framtid.


Information som kan gallras ska framställas, hanteras och förvaras på ett sådant sätt att den är läs- och sökbar under den tid som den ska sparas.


Här finns anvisningar om hur allmänna handlingar/information ska hanteras och förvaras. Hanteringen skiljer sig åt beroende på om informationsbäraren är analog, till exempel papper eller mikrofilm, eller digital.