Region Stockholm Regionarkivet

Samråd med regionarkivet


Ett samråd med regionarkivet ska alltid hållas när en myndighet planerar att:


Så här går samrådsprocessen till

  • Myndigheten skickar in en framställan med en begäran om, till exempel gallring, och som innehåller ett beslut till regionarkivet för tillstyrkan/samråd. Mallar för samråd finns längst ner på sidan.


  • Framställan/beslutet ska vara undertecknat av arkivansvarig, eller av den som arkivansvarig delegerat sin rätt att underteckna samrådsärenden till. En kopia på delegationsbeslutet ska skickas in till regionarkivet.


  • Senast tre arbetsdagar från det att samrådsärendet kommit in till regionarkivet får myndigheten besked om vem som handlägger ärendet och vilket diarienummer det fått.


  • Eventuella frågor och svar utbyts och kompletteringar sker.


  • Under förutsättning att regionarkivet tillstyrker framställan träder beslutet i kraft.


  • Myndigheten kommunicerar och verkställer beslutet inom den egna verksamheten.


Ett samråd mellan en myndighet och regionarkivet resulterar alltid i ett beslut. Beslutet träder i kraft under förutsättning att regionarkivet tillstyrker myndighetens framställan/begäran. Det är myndigheten som initierar samrådet genom att skicka in ett förslag till beslut/framställan till regionarkivet.