Region Stockholm Regionarkivet

Måste allt gallras nu?

Nej - Den behandling av personuppgifter som utförs för att uppfylla de krav som ställs i arkivförfattningarna sker för arkivändamål av allmänt intresse. Personuppgifterna kan därför bevaras.

Om det däremot finns information hos myndigheten med personuppgifter som inte utgör arkivändamål av allmänt intresse och som inte behöver sparas för verksamhetens eller rättskipningens behov ska dessa gallras. I de fall uppgifterna finns i befintliga gallringsbeslut ska dessa tillämpas.

Inom Region Stockholm finns idag flera generella bevarande- och gallringsplaner som alla förvaltningar, bolag och stiftelser kan tillämpa. I de fall det saknas ett gallringsbeslut för någon handlings/informationstyp eller ett system som innehåller personuppgifter måste myndigheten inkomma med en gallringsframställan där arkivmyndigheten tillstyrker gallringen.

Läshänvisningar