Region Stockholm Regionarkivet

Måste allt gallras nu?

Nej. Den behandling av personuppgifter som utförs för att uppfylla de krav som ställs i arkivförfattningarna sker för arkivändamål av allmänt intresse. Personuppgifterna kan därför bevaras.

I de fall uppgifterna omfattas av befintliga gallringsbeslut ska gallringen verkställas när fristen löpt ut.

Inom Region Stockholm finns idag flera generella bevarande- och gallringsplaner som alla förvaltningar, bolag och stiftelser kan tillämpa. I de fall det saknas ett gallringsbeslut för någon handlings/informationstyp eller ett system som innehåller personuppgifter måste myndigheten som vill gallra inkomma med en gallringsframställan där arkivmyndigheten tillstyrker gallringen.

Läshänvisningar