Region Stockholm Regionarkivet

Begäran om rättelse eller radering

Enligt GDPR har varje person rätt att begära rättelse eller radering av sina personuppgifter.

När en sådan begäran kommer in måste den personuppgiftsansvariga myndigheten pröva om den begärda rättningen eller raderingen kan medges. Myndigheten måste då ha stöd i ett tillämpligt gallringsbeslut i de fall personuppgifter ska raderas (gallras).