Region Stockholm Regionarkivet

Allmän handling

Alla, såväl svenska som utländska medborgare, har rätt att ta del av allmänna handlingar. Enligt tryckfrihetsförordningen (TF 2 kap.) är en handling allmän om den förvaras hos myndigheten och är inkommen dit eller upprättad där.

Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel (TF 2 kap.), vilket innebär att en handling inte enbart utgörs av text på papper.


Vid begäran om utlämnade av allmän handling, se Offentlighet och sekretess.