GET failed for URL http://kunsrv16.kun.sll.se:8082/EService.svc, cause: :1 SyntaxError: Invalid JSON: :1:0 Expected json literal but found < EService Service

EService Service


You have created a service.

To test this service, you will need to create a client and use it to call the service. You can do this using the svcutil.exe tool from the command line with the following syntax:


svcutil.exe http://kunsrv16.kun.sll.se:8082/EService.svc?wsdl

You can also access the service description as a single file:

http://kunsrv16.kun.sll.se:8082/EService.svc?singleWsdl

This will generate a configuration file and a code file that contains the client class. Add the two files to your client application and use the generated client class to call the Service. For example:

C#

class Test
^

Huvudrubrik

Stockholms läns landsting är, som alla landsting, en politiskt styrd organisation med landstingsfullmäktige som högsta beslutande organ. Landstingsstyrelsen har det verkställande politiska ansvaret och bereder ärenden som behandlas i landstingsfullmäktige. Majoritetspartiernas landstingsråd har ansvar för att förbereda ärenden och bildar tillsammans landstingsrådsberedningen, som kan beskrivas som landstingets regering. Även oppositionspartierna har landstingsråd och arvoderade gruppledare, men dessa ingår inte i landstingsrådsberedningen och saknar formella uppgifter.

Den centrala förvaltningsorganisationen heter landstingsstyrelsens förvaltning. Den har ansvar för bland annat gemensamma IT-frågor, personalstrategiska frågor, gemensamma upphandlingar, frågor som hör samman med landstingets roll som ägare av sjukhus och primärvård, samt tillväxt-, miljö och regionplaneringsfrågor. Hälso- och sjukvårdsfrågorna sköts av hälso- och sjukvårdsnämnden och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Här ligger bland annat ansvaret för avtalen med olika vårdproducenter, samt informations- och rådgivningstjänsten Vårdguiden. Från 2011 finns även en trafiknämnd, som har det övergripande ansvaret för kollektivtrafiken till lands och sjöss.[1]

Landstingets politiska ledning och ledningen för landstingsstyrelsens förvaltning har sina kanslier i Landstingshuset (tidigare Garnisonssjukhuset) vid Hantverkargatan 45 på Kungsholmen i Stockholm. Där finns också sammanträdeslokaler för landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen. Landstinget har även administrativa funktioner förlagda till flera andra adresser i Stockholm.

Underrubrik

Brödtext, exempeltextVårdverksamheter, allmänhet och forskare. Här skriver du den löpande texten den löpande texten, den löpande texten.

Senast uppdaterad:

4 mars 2019