Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Våra avgifter för kopior av handlingar

Beslut om avgifterna för kopia av allmän handling inom Region Stockholm fattas av regionfullmäktige och ingår i regionens årliga beslut om budget.

Avgifter för kopia av allmän handling

Gäller även utskrifter av digitala handlingar och mikrofilmade handlingar. Man kan inte slippa betala sin avgift genom att dela upp sin beställning på flera tillfällen. Dubbelsidig kopiering räknas som två sidor.

 

Regionarkivet kan välja om kopian kan lämnas ut på papper eller USB.

Alternativ

Avgift

Sida 1-9

0 kronor

Sida 10

50 kronor

För varje sida från den 11:e kopian

2 kronor per sida

Kopia av egen eller eget barns patientjournal

Maxavgift på 300 kronor

Pris för rekommenderad post inom Sverige

65 kronor

Pris för rekommenderad post utrikes

90 kronor

Digital kopia till USB-minne

Självkostnadspris för USB-minne


Avgiftsfria kopior

Enligt lag har myndigheter utanför Region Stockholm och i vissa fall privatpersoner rätt att begära ut kopior utan avgift. Myndigheter och privatpersoner ska i de fallen hänvisa till aktuell lagstiftning. Avgiften för rekommenderad post tas ut efter beslut av regionfullmäktige.


Kopia av allmän handling lämnas även ut utan avgift:

  • mellan myndigheter inom Region Stockholm inklusive aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser, där landstinget utövar ett rättsligt bestämmande inflytande,
  • till övriga vårdgivare i Sverige i direkt anslutning till pågående vård av en patient,
  • till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag.


Myndigheten har möjlighet att besluta om undantag från avgiftsreglerna om det finns särskilda skäl i enskilda utlämningsärenden.

Senast uppdaterad den