Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Varför har vi inte alla journaler från privata vårdgivare?

Om en privat vårdgivares verksamhet upphör fortsätter den privata vårdgivaren (eller alternativt dödsboet, konkursboet, likvidatorn) att ansvara för förvaring och arkivering av patientjournalerna i minst 10 år efter det att sista uppgiften fördes in i journalen. Om den privata vårdgivaren däremot inte har möjlighet att ta hand om de patientjournaler som finns när verksamheten upphör, kan vårdgivaren ansöka om ett omhändertagande av journalerna hos Inspektionen för vård och omsorglänk till annan webbplats.

I de fall ett beslut fattats om att omhänderta en privat vårdgivares journalarkiv är det arkivmyndigheten i det aktuella landstinget/regionen som tar hand om patientjournalerna.

I Region Stockholm fungerar Regionarkivet som arkivmyndighet och är den myndighet som tar hand om privata vårdgivares journalarkiv efter beslut från Inspektionen för vård och omsorg.

Senast uppdaterad den 8 april 2020